Spk Sirküleri 19 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

Spk Sirküleri 19 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği


Spk Sirküleri 19 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.08.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/19

Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

 

02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun'un 57. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 128. maddesinin birinci fıkrasına ek yapılmıştır. Söz konusu değişiklikle daha önce 06.04.2013 tarihinde Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklik ile uyum sağlanmıştır. Yapılan Kanun değişikliği ile;

 

1. Yönetim kurulunun, üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliğin boşalması sebebiyle 30 gün içinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yerlerine halka açık ortaklık genel kurulunca yeni üyeler seçilinceye kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyelerini resen atayabilecektir.

 

2. Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen SPK tarafından atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkileri Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından kullanılabilecektir.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.