SPK Sirküleri 17 : Yatırım Hizmetleri (III-37.1) ile Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğinde Değişiklik Yapılmasına (Seri: V, No:134) İlişkin Tebliğler

SPK Sirküleri 17 : Yatırım Hizmetleri (III-37.1) ile Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğinde Değişiklik Yapılmasına (Seri: V, No:134) İlişkin Tebliğler


SPK Sirküleri 17 : Yatırım Hizmetleri (III-37.1) ile Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğinde Değişiklik Yapılmasına (Seri: V, No:134) İlişkin Tebliğler
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 11.07.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/17

Yatırım Hizmetleri (III-37.1) ile Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğinde

Değişiklik Yapılmasına (Seri: V, No:134) İlişkin Tebliğler

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile Seri: V, No:134 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde (Seri: V, No:34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 11.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğler 01.07.2014 tarihinde yürülüğe girecektir. Söz konusu Tebliğler ile;

 

1.Yatırım kuruluşu olarak aracı kurumlar ve bankalar tanımlanmış, banka tanımına ise Bankacılık Kanununda tanımlanan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının girdiği belirtilmiştir.

 

2.Yatırım hizmetlerinde faaliyet bazlı sınıflandırmaya gidilmiş ve yatırım kuruluşlarının izne tabi olarak yerine getirecekleri faaliyetlerin yanında, belirli şartlarda izin almadan yapılabilecekleri yan hizmetler de sayılmıştır.

 

3. Yatırım kuruluşları tarafından sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak, "emir iletimine aracılık"; "işlem aracılığı" ve "portföy aracılığı" faaliyet izinleri düzenlenerek, bu faaliyet izinlerine bağlı olarak yatırım kuruluşları "dar yetkili", "kısmi yetkili" ve "geniş yetkili" olarak gruplandırılmıştır.

 

4.Sermaye Yeterliliği Tebliği ile faaliyet iznine bağlı olarak "dar yetkili" aracı kurumların 2.000.000 TL, "kısmi yetkili" aracı kurumların 10.000.000 TL ve "geniş yetkili" aracı kurumların 25.000.000 TL. asgari özsermayeye sahip olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

5.Saklama hizmeti düzenleme altına alınmış, bankaların, sadece emir iletimine aracılık ettikleri müşterilerine ilgili sermaye piyasası araçları için genel saklama hizmeti veremeyecekleri düzenlenmiştir.

 

6.Yurt dışında yerleşik müşterilere saklama hizmeti sunulması sırasında saklamaya yetkili kuruluş nezdinde tutulan kayıtların, nakit hariç olmak üzere hak sahibi bazında izlenmesi esası getirilmiştir.

 

7. Bankalar ve aracı kurumlar arasında iş ilişkisini düzenleyen acentelik müessesesi kaldırılarak, bankaların sadece emir iletimine aracılık etmek üzere faaliyet izni alabilecekleri beliritilmiş, bu durumda müşterilere ait hesap ve işlemlerin müşteri bazında lehine faaliyet gösterilen aracı kurum nezdinde izlenmesi zorunlu tutulmuştur.

 

8.Halka arza aracılık faaliyeti, yüklenimde bulunmak veya en iyi gayret aracılığı şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur.

 

9.Bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

10.Portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri için yatırım kuruluşlarının müşterilerinin risk algılarını öğrenmeleri açısından "yerindelik testi" uygulaması zorunlu kılınmıştır.

 

Söz konusu Yatırım Hizmetleri Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Söz konusu Sermaye Yeteriliği Tebliğ metni için tıklayınız.  

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.