SPK Sirküleri 12 : Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

SPK Sirküleri 12 : Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/12  

 
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)
 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" (Tebliğ) 28.06.2013 tarihl Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Tebliğ, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının satışında belirlenecek fiyat, satış şekilleri ve yöntemleri konusunda düzenlemeleri içermektedir. Yatırım fonları (emeklilik fonları dahil) ile değişken sermayeli yatırım ortaklığı payları ve halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların halka arz edilmeksizin satışı mevcut Tebliğ'in kapsamı dışında tutulmuştur. Tebliğ ile;

1. Sermaye piyasası araçları satışının, halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin; tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış şeklinde olabileceği; halka arz edilerek satışda ise, talep toplama yoluyla satış, talep toplanmaksızın satış ve borsada satış yönteminin kullanılabileceği belirtilmiştir.


2. Halka arz edilerek satılacak sermaye piyasası araçlarını talepte bulunacak yatırımcıların bloke edebileceği varlıklar olarak belirlenen, para piyasası fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kamu borçlanma araçları, döviz, mevduat ile kira sertifikaları yanı sıra, BIST-30 endeksinde yer alan paylar, eurobondlar ve borsada işlem gören özel sektör borçlanma araçları da eklenmiştir.

3. Talep toplama yoluyla satış yönteminde, yatırımcılar tarafından mevcut durumda imzalanması zorunlu olan talep formlarının, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması halinde, elektronik olarak imzalanmasına veya elektronik ortamda imzalanmadan doldurularak onaylanabilmesine olanak verilmiştir.

4. Sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak satın alacak gerçek ve tüzel kişilerin sayısı için belirlenen üst sınır 150 olarak belirlenmiştir.

5. Kurumsal ve nitelikli yatırımcı tanımı yapılmış, nitelikli yatırımcı statüsüne giriş ve bu statüden çıkışa ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6. Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlarda ve tahsisli satışlarda, Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenen sayı ve statü kısıtlarının takip ve kontrol esasları belirlenerek, bu konuda Merkezi Kayıt Kuruluşu'na çeşitli görevler verilmiştir.

7. Halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin satışa başlama süreleri, satış süreleri ve satışın durdurulma esasları yeniden düzenlenmiştir.

8. Yatırımcılara, izahnamede aksi belirtilmedikçe, izahname değişikliği olmasa dahi talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirebilme veya geri alabilme hakkı tanınmıştır.

9. Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değerinin, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi gereken kısmı %20 olarak belirlenmiştir.

10. Halka arzlarda belirli yatırımcı gruplarına nakdi ve/veya gayri nakdi teşviklerin sağlanabileceği, bu kapsamda halka arz fiyatları arasındaki farkın %20'yi aşmayacağı ve aynı yatırımcı grubu içerisinde farklı fiyat uygulanamayacağı, ayrıca iskontolu satış yapılabileceği düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.