SPK Sirküleri 10 : İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)

SPK Sirküleri 10 : İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)


SPK Sirküleri 10 : İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/10

 

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" (Tebliğ) 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Tüm sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahname ve ihraç belgesi bu Tebliğ hükümleri kapsamındadır. Sadece yatırım fonu katılma paylarının, emeklilik yatırım fonu paylarının ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının ihraçları bu Tebliğ kapsamı dışındadır. Yeni Tebliğ ile;

 

1-Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunluğu devam etmekte olup; halka arz edilmeksizin ihraçlarda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya ihraççıların izahname hazırlamaksızın ya da duyuru metni ilan etmeksizin gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında "ihraç belgesi" hazırlanması ve onaylanması zorunluluğu getirilmiştir.

2-İzahname hazırlama esasları, izahnamede yer alması gereken bilgiler, izahnamede bilgiye yer verilmemesinin koşulları, atıfta bulunmak suretiyle izahnameye dahil edilen bilgiler ile izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetler ve izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumlar belirlenmiştir.

3-Ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin hazırlanan izahnamede; bağımsız denetimden geçirilmiş son 3 yıla ve gerekli olması durumunda sınırlı incelemeden geçmiş 6 aylık ara döneme, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin hazırlanan izahnamede ise bağımsız denetimden geçirilmiş son 2 yıla ve gerekli olması durumunda sınırlı incelemeden geçmiş 6 aylık ara döneme ait finansal tabloların yer alması yönünde düzenleme yapılmış ve bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçirilmemiş ara dönem finansal tablolara izahnamede yer verilmemesi benimsenmiştir.

4-İhraççının bağımsız denetimden ya da sınırlı incelemeden geçirilmiş finansal tablolarını KAP'ta düzenli olarak yayımlama yükümlülüğünün bulunması durumunda, izahnamede finansal tablolara yer verilmesi gerekmediği, bu durumda, izahnamede söz konusu finansal tabloların KAP'ta ilan edildiğine ilişkin bilginin ilan tarihi ile birlikte yer verilmesi düzenlenmiştir.

5-Sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahnamenin tek bir belgeden oluşabilmesinin yanı sıra; ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet olmak üzere birden fazla belge şeklinde de hazırlanabilmesine imkan verilmiştir.

6-İzahnamenin güncelliğinin korunması kaydıyla, ilk yayım tarihinden itibaren bir yıl boyunca gerçekleştirilecek ihraçlar için, ihraç belgesinin ise bu belgenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Kurul karar tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapılacak ihraçlar için geçerli olacağı düzenlenmiştir.

7-İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan esasen ihraççıların sorumlu olduğu, bunun yanısıra zararın söz konusu kişilerden tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluşlar, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyelerinin kusurlarına göre sorumlu oldukları belirtilmiştir. Ayrıca bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere rapor hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumlu tutulmuşlardır.

 

Söz konusu tebliği metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.