SPK Sirküleri 08 : Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin EsaslarTebliği (II-14.1)

SPK Sirküleri 08 : Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin EsaslarTebliği (II-14.1)


SPK Sirküleri 08 : Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin EsaslarTebliği (II-14.1)
SPK SİRKÜLERİ
SPK SİRKÜLER TARİHİ : 13.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/08

 

 

SERMAYA PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1) 
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) 13.06.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden işletmeler ile sermaye piyasası kurumlarının finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulması konusunda düzenlemeleri içermektedir. Yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları mevcut Tebliğ'in kapsamı dışında tutulmuştur. Tebliğ ile;

 

1- İşletmelerin, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS'yi esas alacakları açıklığa kavuşturulmuştur.
2- Yıllık faaliyet raporlarında, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin dikkate alınması, bunun yanısıra Tebliğ'de belirtilen ilave hususlara da yer verilmesi öngörülmüştür.
3- İşletme yönetim kurulunun Tebliğ kapsamında hazırlanacak finansal tablolar ile faaliyet raporlarının kabulüne dair yönetim kurulu kararı alması ve yönetim kurulunun fınansal tablolardaki sorumluluklarına ilişkin belli açıklamaları içeren yazılı beyan vermesi zorunlu hale gelmiştir. 
4- Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri tutulması zorunluluğu ile, bu defterin tutulma biçimi ve saklanma süreleri belirlenmiştir.
5- Finansal raporların düzenleme zorunluluğu, kamuya açıklanması konusunda genel olarak aşağıdaki Tabloda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

Borsada İşlem Gören İşletmeler

Borsada İşlem Görmeyen İşletmeler

Konsolide Yükümlülüğü Olmayanlar

Konsolide Yükümlülüğü Olanlar

Yıllık finasal rapor düzenlenme zorunluluğu

Düzenlenecek

Düzenlenecek

Düzenlenecek

Ara dönem finansal rapor düzenlenme zorunluluğu

3, 6, 9 aylık

3, 6, 9 aylık

Yok

Yıllık finansal rapor ve bağımsız denetim raparunun kamuya açıklanması

Hesap dönemini izleyen 60 gün içinde

Hesap dönemini izleyen 70 gün içinde

Genel kuruldan 3 hafta önce, herhalükarda hesap dönemini izleyen 3. ay sonuna kadar

Ara dönem finansal raporun kamuya açıklanması

Ara dönem bitimini izleyen 30 gün

Ara dönem bitimini izleyen 40 gün

Yok

Ara dönem bağımsız denetime tabi olduğu durumda, finansal raporun kamuya açıklanması

Ara dönem bitimini izleyen 40 gün

Ara dönem bitimini izleyen 50 gün

Yok

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.