SPK Sirküleri 02 : Pay Tebliği (Vıı-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK Sirküleri 02 : Pay Tebliği (Vıı-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2018

SİRKÜLER NO : 2018/02

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

13.02.2018 tarihin’de yayımlanan pay tebliği (vıı-128.1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (vıı-128.1.ç) ile;

i.Tebliğin 12.maddesinin 7.fıkrasının yürürlükten kaldırılması ile, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılmayacak olmasının beyan edilmesi durumunda gerçekleştirilecek sermaye artırımı, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.  

ii.Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş