Spk Sirküleri 2014/25 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Değişikliği III-59,1a

Spk Sirküleri 2014/25 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Değişikliği III-59,1a


Spk Sirküleri 2014/25 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Değişikliği III-59,1a

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 05.09.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/25

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

III-59.1a

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 21.01.2014 tarihli III-59.1 sayılı "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği", III-59.1a Tebliği ile değiştirilerek 05.09.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

Tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1-Yeni tanım olarak "hizmet sağlayıcı" ve "teminat defteri" düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcı "ihraççının teminat varlıkların idaresine ilişkin görevlerini devrettiği bankayı veya ipotek finansmanı kuruluşu" şeklinde; teminat defteri "teminat varlıkların ve türev araçlardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin, ihraççının diğer malvarlığından ayrıştırılması amacıyla yazılı veya elektronik olarak takip edildiği kayıt sistemi" olarak tanımlanmıştır.

2-Teminatlı menkul kıymetler halka arz edilerek, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli ihraç edilebilecekken, yurt dışında tahsisli olarak yapılacak ihraçlarda asgari birim nominal değer şartı aranmayacaktır.

3- SPK ihraççıdan, toplam yükümlülüklerin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti edilmesini veya sigorta şirketleri tarafından sigorta teminatı altına alınmasını talep edebilecektir.

4- SPK, hizmet sağlayıcı veya nakit yöneticisi görevlendirilmesini, teminat varlıkların bir banka veya ipotek finansmanı kuruluşları nezdinde muhafaza edilmesini ve satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını ihraççıdan isteyebilecektir.

5-Toplam yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmediği tarihten itibaren bir ay içerisinde, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip biriktirilmediğinin, yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılıp kullanılmadığının ve teminat varlıkların toplam yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığının teminat sorumlusu tarafından tespit edilmesi ve tespitlerin ihraççıya bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.

6-Türev araçların karşı taraflarının sahip olmaları gereken derecelendirme notu yatırım yapılabilir seviye olarak yeniden ele alınmıştır.

7-Teminat varlıklardan tahsil edilen nakdin teminat uyum ilkeleri ihlal edilmediği ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe serbest tasarruf edilebilmesine hususuna netlik kazandırılmıştır. Teminat varlıkların idaresine ilişkin esaslar netleştirilmekte, teminat varlıkların idaresinde dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

8-Teminat defterinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye günlük olarak iletilmesinin istisnaları düzenlenmiştir.

9-İpotek teminatlı menkul kıymet ihraçları kapsamında yapılacak stres testi senaryolarında teminat fazlası oranının yalnızca zorunlu olan kısmının ikame varlıklardan oluşması düzenlenmiştir.

10-Yurt dışı ihraçlarda yerine getirilmesi gereken bildirim ve kamuyu aydınlatma ve diğer yükümlülükler belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.