SPK Sirküleri 2014/20 : İçsel Bilgiye Dayalı Piyasa Bozucu Eylemlere İlişkin SPK İlke Kararı

SPK Sirküleri 2014/20 : İçsel Bilgiye Dayalı Piyasa Bozucu Eylemlere İlişkin SPK İlke Kararı


SPK Sirküleri 2014/20 : İçsel Bilgiye Dayalı Piyasa Bozucu Eylemlere İlişkin SPK İlke Kararı

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/20

İÇSEL BİLGİYE DAYALI PİYASA BOZUCU EYLEMLERE İLİŞKİN

SPK İLKE KARARI

21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2014/07 sayılı sirkülerle duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası suçları arasında sayılan piyasa bozucu eylemlere ilişkin esaslar ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımlar düzenleyen VI-104.1 sayılı "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği' (Tebliğ) ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır;

SPK'nın 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı İlke Kararı ile Tebliğ'in "İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler" başlıklı 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "hesap dönemi" ifadesinin, "6 aylık ve 12 aylık dönemler" olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
Böylece payları borsada işlem gören şirketler tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı 6 aylık ve 12 aylık dönemlerin bitimini izleyen günden, söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmektedir (Tebliğ Md.4/3).
Özetle özel hesap dönemine sahip olmayan halka açık bir anonim ortaklık için SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan son bildirim tarihlerinde finansal tabloların kamuya açıklandığı varsayılarak, yılı için işlem yapılacak ve yapılmayacak dönemleri gösterir hesaplama aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Finansal tabloların daha erken yayınlanması halinde, yayınlanma tarihinden itibaren işlem gerçekleştirilmesi mümkündür.

spk_20

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.