SPK Sirküleri 2014/19 : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

SPK Sirküleri 2014/19 : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü


SPK Sirküleri 2014/19 : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.04.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/19

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

Sermaye Piyasası Kanunu'na  (SPKn) dayanarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü'ne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 02.04.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü düzenlemesi ile mülga 2499 sayılı Kanun'da düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği"nin (TSPAKB) unvanı, yapısı organları 6362 sayılı yeni SPKn'a uyumlu hale getirilmiş ve yeniden yapılanması sağlanmıştır. Bu çerçevede;

TSPAKB unvanı "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği" (TSPB, Birlik) olarak değişmiştir.
Statü ile birlikte Birliğin sermaye piyasalarında temsil ettiği kurumlar artırılmış, bankalar ve aracı kurumlara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının da Birlik üyesi olması sağlanmıştır.
Yeni üye yapısına uygun olarak yönetim kurulunun yeniden teşekkülü, bu kapsamda portföy yönetim şirketlerinin ve yatırım ortaklıklarının da yönetim kurulunda temsil edilmeleri, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği temsilcisinin Birliğin yönetim kurulunda yer alması, Birlik yönetim kurulunda en az 2 "bağımsız yönetim kurulu üyesi" bulundurulması düzenlenmiştir.
TSPB'ye üye olması gereken kuruluşların, Statü'nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde üye olmak üzere TSPB'ye başvuru yapmaları gerekmektedir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü ile de Birliğin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar belirlenmiştir. Bu çerçevede;

Statü ile değerleme uzmanlarının yanı sıra, SPK'dan lisans alan değerleme kuruluşlarının da Birliğe üye olmaları sağlanmıştır.
Birliğe, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yönetiminde temsil hakkı verilmiştir.
Birliğin mevcut üyeleri dışında, Birliğe üye olması gereken kuruluşların, Statü'nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde üye olmak üzere Birliğe başvuru yapmaları ve bu süreyi izleyen 3 ay içinde de yeni Statüye uygun olarak organlarının seçimini yapmak üzere Birliğin üyelerini genel kurul toplantısına çağırması gerekmektedir.

Söz konusu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü metni için tıklayınız.

Söz konusu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.