SPK Sirküleri 2014/16 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

SPK Sirküleri 2014/16 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği


SPK Sirküleri 2014/16 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

SPK SİRKÜLERİ

 

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/16

SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

27.02.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6525 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu 48. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenleme 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen fıkra aşağıdaki gibidir;

"(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."

Yapılan bu Kanun değişikliği ile III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14. maddesinde imtiyazlı pay ihracına yönelik olarak "aday gösterme imtiyazının yaratılmasında TTK'nın 360 ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz." düzenlemesine hukuki zemin sağlanmıştır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.