SPK Sirküleri 2014/14 : Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğ (II-15.2)

SPK Sirküleri 2014/14 : Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğ (II-15.2)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/14

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN
ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞ

(II-15.2)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.02.2009 tarihli Ser:VIII, No:57 tebliğini yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren II-15.2 sayılı "Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği" (Tebliğ) 23.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.Tebliğ kapsamına payları borsa işlem görmeyen halka açık şirketler girmektedir.

2.Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bunlarla birlikte hareket eden kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir şirketin sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %25, %50, %67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde, bu kişiler tarafından kamuya açıklama yapılması gerekmektedir.

3.Kamuya açıklama zorunluluğu olan diğer konular ise;

  • Şirket aleyhine fesih davası açılması, ortaklık aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması,
  • Şirketin fiili faaliyet konusunun değişmesi, faaliyetlerini veya üretimini kısmen veya tamamen durdurması, faaliyetlerini yürütüldüğü yerin adresinin değişmesi,
  • Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, bir şirketin devralınması ya da bir şirkete devrolunması, ana faaliyet dallarından en az birisinin kısmen veya tamamen başka kişi veya kurumlara devretmesi,
  • Şirkette yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin atanması, ilgililer hakkındaki hırsızlık dolandırıcılık gibi suçlardan dava açılması,
  • Sermaye artırımı, kâr dağıtımı, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili yönetim kurulu kararı alınması,
  • TTK'nın 376 ncı maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması,

olarak belirlenmiştir.

4.Kamuya yapılacak açıklamanın, özel durumların ortaya çıktığı 5 gün içinde Tebliğ'de yer alan formun doldurulup SPK'a gönderilmesi ile yapılacağı, SPK'ya gönderilecek özel durum açıklamalarının SPK internet sitesinde kamuya duyurulacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.