SPK Sirküleri 2014/12 : Kar Payı Tebliğ (II-15.1)

SPK Sirküleri 2014/12 : Kar Payı Tebliğ (II-15.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014 
SPK SİRKÜLER NO : 2014/12

KAR PAYI TEBLİĞ

(II-15.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren II-15.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.Kar payı düzenlemelerine payları borada işlem gören ve borsada işlem görmeyen halka açık şirketler uymak zorundadır.

2.Halka açık şirketlerin, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtacaklardır.

3. Kâr dağıtım politikasında asgari olarak;

Kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise belirlenen kâr payı dağıtım oranının,
Kâr payının ödenme şeklinin,
Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanının,
Kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise buna ilişkin esasların,

belirlenmesi gerekmektedir.

4. Şirketlerde kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacaktır.

5.Kâr payının, genel kurul toplantısında karara bağlanması koşuluyla, taksitlerle ödenebileceği, bu kapsamda kâr payının taksit sayısı, taksit ödeme zamanı gibi konularda uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6.İmtiyazlı pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay verilebilmesi ve şirket tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmektedir.

7.Payları borsada işlem görmeyen halka açık şirketlerin, bağışların  eklenerek hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının %20'sinden az olamayacak şekilde kâr payını tam ve nakden dağıtmaları gerekmekte, taksitle kar dağıtım imkanları bulunmamaktadır.

8.Payları borsada işlem gören halka açık şirketler tarafından ara dönem finansal tablolara göre oluşan kâr üzerinden kâr payı avansı dağıtabilmeleri için esas sözleşmede hüküm olması; dağıtılacak avansın ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçmemesi gerekmektedir.

9.Şirketlerin dağıttıkları fakat ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedellerinin 5 yılda zaman aşımına uğrayarak, Hazineye intikal edeceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.