SPK Sirküleri 2014/11 : Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1)

SPK Sirküleri 2014/11 : Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/11

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞ

(II-15.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.Tebliğ kapsamına payları borsa işlem gören halka açık şirketler girmektedir. Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden şirketler ise, ilgili sermaye piyasası aracının itfa tarihine kadar tebliğ hükümlerine tabidir.

2.İçsel bilgilerin, şirketin bilgisi dışında %10 veya daha fazla oranda paya sahip kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda, söz konusu içsel bilgilere ilişkin olarak ilgili kişiler tarafından açıklama yapılması; şirketin ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin ortaya çıkması durumunda, şirket tarafından açıklama yapılması gerekmektedir.

3.Şirketlere ve açıklama yükümlülüğü bulunan gerçek kişiler için belli durumlarda içsel bilgiyi erteleme hakkı tanınmıştır.

4.Şirketler kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirmek ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde güncelleme yapmaları gerekmektedir.

5.Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda borsada işlem göre şirketler tarafından açıklama yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

6.İlk kez geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması düzenlenmiştir. Geleceğe yönelik düzenlemelerin kamuya açılanması zorunlu değildir. Ancak geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde,

  • a) Yönetim kurulu kararının veya yetki verilen kişinin yazılı onayının bulunması gerektiği, 
  • b) Yılda en fazla 4 defa geleceğe yönelik açıklama yapılabileceği, 
  • c) Geleceğe yönelik açıklamanın ilan edilen faaliyet raporları veya Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabileceği, 
  • d) Daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verileceği düzenlenmiştir. 

7.İdari sorumluluğu bulunan kişilerin her biri tarafından şirketin halka arz ettiği paylar için 50.000 TL; söz konusu kişiler ile ihraççının ana ortaklığı tarafından yapılan pay dışındaki diğer sermaye piyasası araçlarında işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde 100.000 TL'yi aşması halinde, işlemi yapanlar tarafından kamuya açıklama yapılması gerekmektedir.

8.Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bunlarla birlikte hareket eden kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir şirketin sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından KAP'ta açıklama yapılması gerekmektedir.

9.KAP'ta şirket genel bilgileri ekranında yer alan, payları borsada işlem gören şirketlerin sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla oranda paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo, değişiklik olması durumunda MKK tarafından güncelleneceği belirtilmiştir.

10.Payları borsada işlem gören şirketler ayrıca aşağıdaki konuları kamuya açıklama yapması zorunlu tutulmuştur.

  • a) Genel kurul toplantısı öncesinde ve sonrasında genel kurulla ilgili bilgiler, 
  • b) Genel kurula katılma hakkının kullanımına ve toplam oy haklarına ilişkin bilgi, 
  • c) Kâr dağıtımına ilişkin alınan kararlar, 
  • d) Genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda, buna ilişkin bilgiler, 
  • e) Yeni pay ihracına kullanımına ilişkin bilgi. 

11.Şirketler, özel durum açıklamalarını KAP'ta yaptıktan sonra, en geç 2 gün içinde şirket internet sitesinde yer vermek ve söz konusu açıklamaları 5 yıl süreyle bu internet sitesinde bulundurmak zorundadır. Bu yükümlülük, ortaklığın İnternet sitesinde KAP'ta yer alan açıklamalara bağlantı verilmesi suretiyle de yerine getirilebilecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.