SPK Sirküleri 2014/10 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1

SPK Sirküleri 2014/10 : Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/10

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ

III-59.1

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.08.2007 tarihli Seri: III, No: 33 ile 12.09.2009 tarihli Seri: III, No: 38 tebliğlerini yürürlükten kaldırılan ve yeni düzenlemeleri içeren III-59.1 sayılı "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1.Mevcut "İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler" (İTMK) ile "Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler" (VTMK) ilişkin düzenlemeler tek bir tebliğde birleştirilmiştir.

2.Teminatlı Menkul Kıymet (TMK); halka arz edilerek, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilecektir.

3.VTMK'lar bankalar, ipotek finansman kuruluşu (İFK), finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından; İTMK'lar ise yalnızca Konut Finansman Kuruluşu ile İpotek Finansman Kuruluşu tarafından ihraç edilebilecektir.

4.İpotek Finansman Kuruluşu dışındaki bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş TMK'ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değeri, ihraççının, yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %10'unu aşamayacaktır.

5.İpotek Finansman Kuruluşu tarafından ihraç edilmiş TMK'ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değeri, yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının 5 katını aşamayacaktır.

6.Derecelendirme kuruluşlarından notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, hesaplanacak TMK ihraç limitleri daha yüksek olabileceği düzenlenmiştir.

7.VTMK ihraçlarında maruz kalınabilecek risklerin kontrol edilebilmesinin sağlanması için türev araçların teminat varlıklar arasına dahil edilmesine olanak sağlanmıştır.

8.Sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının, teminat defteri ve teminat varlıkların kontrolü görevini yürütmek üzere teminat sorumlusu olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir.

9.Teminat sorumlusu, ihraççının finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş veya bu kuruluşun ilişkili olduğu merkezi yurtdışında bulunan aynı bağımsız denetim kuruluşu ile hukuki bağlantısı olan Türkiye'de yerleşik diğer kuruluşlar arasından seçilemeyecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.