SPK Sirküleri 2014/06 : Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği

SPK Sirküleri 2014/06 : Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 09.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/06

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ

(III-58.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 27.08.2008 tarihli Seri:III, No:35 sayılı tebliğ ile 04.08.2007 tarihli Seri:III, No:34 sayılı tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren III-58.1 sayılı "Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği" (Tebliğ) 09.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.  Varlığa dayalı ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlenmiştir.

2.  Varlık finansman fonu (VFF) veya konut finansman fonu (KFF) kurucuları bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) ile geniş yetkili aracı kurumlar olabilecektir.

3.  Kurucuları finansal kiralama ve finansman şirketleri olan fonlar, yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle varlığa dayalı/ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç edebilecektir.

4.  Kurucuları bankalar ve ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) ile geniş yetkili aracı kurumlar olan fonlar, kurucularının yanı sıra diğer tüzel kişi ve kurumların (kaynak kuruluş) aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle varlığa dayalı/ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç edebilecektir.

5.  Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı için varlık finansman fonu (VFF) ve ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı (İDMK) için konut finansmanı fonu kurulması zorunludur.

6.  Varlık finansman fonunun (VFF) devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetin, dayanak varlıkları temelde;

Bankaların tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacakları
Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar
Anonim şirketlerin müşterilerine yaptıkları faturalı satışlardan kaynaklanan senede veya teminata bağlanmış ticari alacakları olarak tanımlanmıştır.

7.  Konut finansmanı fonu (KFK) devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetin dayanak varlıkları arasına, ipotekli ticari kredilerin yanı sıra, konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmamış olan kredilerden kaynaklananların da dahil edilebileceği düzenlenmiştir.

8.  Söz konusu fonların kuruluşu ile varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç başvurusunun birlikte yapılması zorunlu tutulmuştur. Ancak, fon kurucunun talebi üzerine söz konusu başvurular ayrı ayrı değerlendirilebilecektir.

9.  Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler, halka arz edilerek ve nitelikli yatırımcılara satılabileceği gibi, halka arz edilmeksizin birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak da satılabilecektir. Halka arz edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin borsada işlem görmesi için başvuru yapılması zorunlu tutulmuştur.

10. Varlık finansman fonu ve konut finansman fonlarının işleyiş esaslarına ilişkin olarak düzenlemeler yapılarak;

Her fon için 3 kişiden oluşan bir fon kurulunun atanacağı,
Fon kurulunun görevlerini fon operasyon sorumlusuna devredebileceği,
Kurucu olma şartlarını sağlayan bir banka veya geniş yetkili aracı kurumun fon operasyon sorumlusu olabileceği,
Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresinin hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirileceği düzenlenmiştir.

11. Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları veya sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri ile kurucunun veya hizmet sağlayıcının faaliyet izninin iptali halinde; ilgili durum veya değişikliğin gerçekleşmesini takip eden 6 iş günü içerisinde KAP'ta ve kurucunun internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.

12. Fon hizmet sağlayıcının fon varlıklarıyla ilgili hizmet sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini koruyup korumadığının, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun olarak, sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bir bağımsız denetim kuruluşutarafından 6 aylık hesap dönemleri itibarıyla incelenmesi zorunlu tutulmuştur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.