SPK Sirküleri 2014/05 : Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)

SPK Sirküleri 2014/05 : Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/05

GAYRİMEKUL YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-52.3)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren III-52.3 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının (GMYF) kurulmasına, faaliyetlerine, katılma belgesinin satışına ve yatırımlarına ilişkin esasları kapsamaktadır. Tebliğ düzenlemesi ile;

1.GMYF'lerin portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından süreli yada süresiz olarak kurulabileceği, GMYF'lerin katılma paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılabileceği öngörülmüştür.

2.Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi zorunlu tutulup, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine fon ihraç belgesinde yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

3.Katılma paylarının fon adına kurucu tarafından alım satımının yapılacağı, ancak fonun katılma payı sayısının %50'sini aşmayacak şekilde, kurucu tarafından katılma paylarının kendi portföyüne de alınabileceği, bu şekilde kurucu portföyüne alınan payların en geç 2 yıl içinde fona iade edileceği ve katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devrinin mümkün olduğuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

4.Gayrimenkul yatırımları arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkul yatırımı yapabilecek olan GMYF'lerin, asgari portföy büyüklüğünün katılma paylarının satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içerisinde 10.000.000 TL'ye ulaşması zorunlu tutulmuştur.

5.GMYF'lerin toplam değerinin asgari %80'inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması öngörülürken, bu oranın hesaplanmasında, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarının, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının da dikkate alınacağı açıklanmıştır.

6.GMYF'lerin portföylerine alacakları varlıkların ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin değer tespitinin, ayrıca GMYF'lerin gayrimenkul yatırımlarının asgari olarak yılı sonu itibari ile değerlemesinin, değerleme kuruluşları tarafından yapılması gerektiğine yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.