SPK Sirküleri 2014/04 : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

SPK Sirküleri 2014/04 : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/04

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ

(II-17.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30.12.2011 tarihli Seri:IV, No:56 tebliğ ile 19.03.2008 tarihli Seri IV No:41  tebliğini yürürlükten kaldıran, yeni düzenlemeleri içeren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' (Tebliğ) 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli yenilikler aşağıdaki gibidir;

1.Payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektir. Payları borsada işlem görmeyen halka açık şirketler ise, bu Tebliğin ikinci bölümünde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine tabi değildir.

2.Kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesinde payları borsada işlem gören şirketler aşağıdaki kriterlere göre üç gruba ayrılmıştır.
2-1(1)

3.Paylarını ilk defa halka arz etmek üzere SPK'ya başvuran veya payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görecek ortaklıklar, zorunlu ilkelere uyum konusunu belirleyen liste ilan edilene kadar, üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaklardır.

4.Aşağıda ana hatları belirtilen kurumsal yönetim ilkeleri, 4.3.7 ve 4.3.8. maddelerinde 2. ve 3. grup şirketleri için getirilen istisnalar dışında, tüm gruplardaki şirketler için zorunu tutulmuştur.

2

5.Tebliğde belirtilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum zorunluluğunun yerine getirilmemesi hâlinde, uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayacak kararları almaya ve buna ilişkin işlemleri resen yapmaya SPK yetkili kılınmıştır.

6.Şirketler yıllık faaliyet raporlarında kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını açıklaması gerekmektedir. Ayrıca şirketlerin içeriğine ve yayımına ilişkin esasların SPK'ca belirlendiği kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu hazırlamakla zorunlu tutulmuşlardır.

7.Şirketlerin ilişkili tarafları ile arasındaki belli bir büyüklükteki işlemlere (%5) başlanmadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alması zorunluluğu getirilmiştir. Aynı şekilde şirketlerin bağlı ortaklıklarının da ilişkili tarafları ile gerçekleştirecek işlemlerde aynı yükümlülüğe tabidir.

8.Şirketlerin "yatırımcı ilişkileri bölümü" bulunması zorunlu olup, bu bölümün şirket genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlaması gerekmektedir.

9. Şirketlerin "Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler" hakkındaki ayrıntılı düzenlenmelere yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.