SPK Sirküleri 2014/02 : Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)

SPK Sirküleri 2014/02 : Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/02

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-52.4)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren III-52.4 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) 02.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) kurulmasına, faaliyetlerine, katılma belgesinin satışına ve yatırımlarına ilişkin esasları kapsamaktadır. Tebliğ düzenlemesi ile;

1.GSYF'lerin portföy yönetim şirketleri ile girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabileceği, GSYF katılma paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılabileceği öngörülmüştür.

2.Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi zorunlu tutulup, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine fon ihraç belgesinde yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

3.Katılma paylarının fon adına kurucu tarafından alım satımının yapılacağı, ancak fonun katılma payı sayısının %20'sini aşmayacak şekilde, kurucu tarafından katılma paylarının kendi portföyüne de alınabileceği ve katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devrinin mümkün olduğuna yer verilmiştir.

4.Fonun yatırım yapabileceği girişim şirketleri; Türkiye'de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketler olarak tanımlanarak, bu şirketlerin,

  • a) Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları,
  • b) Anonim veya limitet şirket olarak kurulmuş olmaları, gerektiği hükme bağlanmıştır.

5.GSYF'lerin toplam değerinin asgari %80'inin girişim sermayesi yatırımlarından oluşması öngörülürken, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırımın, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırımın da girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

6.Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu itibari ile SPK'ca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından yapılması zorunlu tutulmuştur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.