SPK Sirküleri 2014/01 : Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)

SPK Sirküleri 2014/01 : Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/01

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ

(II-27.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-27.1 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" (Tebliğ) 02.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ düzenlemesi ile;

1.Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan şirketlerin bu Tebliğ hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.

2.Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının doğması için ulaşılması gereken oran, şirketteki toplam oy haklarının %95'i olarak öngörülmüştür.

3.Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanılmasında ulaşılması geren oranın tespitinde, oy hakkındaki imtiyazlarının dikkate alınacağı, ancak söz konusu imtiyazların dikkate alınabilmesi için, imtiyazların genel kurullarda alınacak tüm kararlara ilişkin oylamalarda kullanılabilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

4.Ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortağın, şirketteki toplam oy haklarının %95'ine sahip hale gelmesini veya bu orana sahipken ek pay alımında bulunmasını takip eden 3 aylık süre içinde bu hakkı kullanmak üzere şirkete başvurması gerektiği belirlenmiştir.

5.Ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortağın şirket yönetimine başvururken, satım bedeline, banka teminat mektubuna veya ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak özel bir hesapta bloke edilmiş fona ilişkin bilgiye yer vermesi zorunluluğu getirilmiştir.

6.Halka açık şirket yönetim kurulunun hakim ortağın başvurusu üzerine yapması gereken işlemler belirtilerek, SPK'ya ve payları borsada işlem gören şirketler için ayrıca paylarının borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvurulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

7.Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı kapsamında yapılacak borsa kotundan çıkarılma işlemleri, ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında kabul edilmiştir.

8.Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu tarihten itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde, hakim ortak dışındaki diğer ortakların sahip oldukları payları hakim ortağa satma hakkının doğacağı belirtilerek, pay sahiplerinin satma hakkını kullanmalarına ilişkin olarak yapılması gereken işlemler belirlenmiştir.

9.Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımında ödenecek bedelin tespitinde;

  • a) Payları borsada işlem gören şirketler için hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının,
  • b) Payları borsada işlem görmeyen şirketler için, hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen bedeli dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

10.Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma haklarının kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

11.Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumunda bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkının kendiliğinden doğmayacağı ve bu durumda satma hakkının da kullanılamayacağı; ancak, hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay alımı ile bu hakların kullanılabilir hale geleceği geçici madde ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.