SPK Sirküleri 2016/03: Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Değişikliği(VII-128.2a)

SPK Sirküleri 2016/03: Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Değişikliği(VII-128.2a)


SPK Sirküleri 2016/03: Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Değişikliği(VII-128.2a)

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/03
 
GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ(VII-128.2a)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.07.2013 tarihli VII-128.2 sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde (Tebliğ) değişiklik yapan VII-128.2a sayılı Tebliğ 03.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel olarak Tebliğ Kentsel Dönüşüm projelerinde gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin yeni hükümler içermektedir. Tebliğ düzenlemesi ile;

İller Bakası ve TOKİ’ye, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm amaçlı gayrimenkul sertifikası ihraç etme imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda, talep etmeleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılması durumunda belediyeler, İller Bankası ve TOKİ'nin yanı sıra bu kurumlarca anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler gayrimenkul sertifikaları ihraç edebilecektir.

Diğer yandan gayrimenkul sertifikaları ihracını, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen belediyeler, bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile kentsel dönüşüm amaçlı projenin yürütülmesi konusunda karşılıklı imzalanacak anlaşmada yer alması halinde TOKİ ve İller Bankası da yapabilecektir.

Önceki düzenlemede mevcut olduğu gibi, asli ve tali edim olarak iki türlü edim söz konusudur. Ancak, izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilerek bağımsız bölümün teslim edilmesini içeren “asli edim” yada izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılarak satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine payları ile orantılı olarak dağıtılmasını içeren “tali edim” içerecek şeklinde ihraç edilebilen gayrimenkul sertifikaları için, “edim sorumlusu” kavramı getirilmiştir.

Tebliğde, edim sorumlusunun “bağımsız denetim şirketleri” olacağı hükme bağlanmıştır. Edim sorumlusu, edimlerin Tebliğ ile belirtilen esaslar çerçevesinde ve izahname veya ihraç belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmekle yükümlü bulunmaktadır.

Edim sorumlusu ve ihraççı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde “4400 numaralı Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun güvence raporu hazırlanarak ihraççıya verilecektir.

Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bölümlerin değerleme raporuna göre belirlenmiş satış değerlerinin yüzde ellisinden fazla olamayacaktır.

Gayrimenkul sertifikaları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle veya yurt dışında ihraç edilebilecek ve ihraç edilecek gayrimenkul sertifikaları borsada işlem görecektir.

Gayrimenkul sertifikaları asli veya tali edimin yerine getirilmesi ve varsa cezai şartın ödenmesi suretiyle itfa edilebilecektir. Projenin gerçekleşmemesi sebebiyle edimlerin yerine getirilememesi durumunda ise gayrimenkul sertifikaları itfa bedeli ve oluşabilecek cezai şart ödenmek suretiyle itfa edilecektir.

Yapılan gayrimenkul sertifikası düzenlemesi ile ‘bir konutun tamamını satın alamayan' ya da ‘farklı projelere yatırım yapmak isteyen' yatırımcılara konutları istedikleri metrekare büyüklüğünde satın alabilmeleri ve bu sertifikalardan gerekli miktarda almaları durumunda inşa edilen gayrimenkulün bağımsız bir bölümüne sahip olabilmelerine imkan tanınmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.