Hukuk Sirküleri 2015/03: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri İle Anonim Şirketlerin Elektronik Genel Kurul Sistemi Düzenlemelirinde Değişiklik

Hukuk Sirküleri 2015/03: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri İle Anonim Şirketlerin Elektronik Genel Kurul Sistemi Düzenlemelirinde Değişiklik

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 10.03.2015
HUKUK SİRKÜLER NO : 2015/03

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ
 İLE ANONİM ŞİRKETLERİN ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ DÜZENLEMELİRİNDE DEĞİŞİKLİK

"Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Yönetmelik) ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ) 28.02.2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnternet Sitelerine ilişkin Yönetmelik değişikliği ile;

  • 31.05.2013 tarihli ve 28663 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik"in 14'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Şirketler ve" ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan "Şirketlerin ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  • Madde kapsamından "Şirketler" ifadesinin çıkarılması ile 6102 Sayılı Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen denetime tabi sermaye Şirketlerinin, internet siteleri ile ilgili olarak Teknik Rapor düzenlettirme yükümlülükleri kaldırılmıştır.
  • Ancak Yönetmeliğin 6'ıncı maddesinin 3. fıkrası (ee) bendi uyarınca şirketlerin yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması durumunda, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı "teknik raporun" düzenlenmesi ve sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konması zorunluluğu devam etmektedir.
  • Yalnızca Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarının (MTHS), internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarını; Yönetmelik hükümlerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü madde hükmüne uygunluğunu tespit ettirme ve bu kapsamda ilgili kurumlar tarafından düzenlenen Teknik Raporu Bakanlığa verme yükümlülükleri bulunmaktadır.
  • Yönetmelik'in 14'üncü maddesinin, ikinci fıkrası; "Düzenlendiği tarih dikkate alınarak Teknik Rapor, MTHS'lerce üç yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS'lere talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir." şeklinde düzenlenmekle, iki yıllık yenileme süresi üç yıl olarak değiştirilmiş ve "Ek Rapor Alma Yükümlülüğü" başlıklı Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna; "haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS'lere talepleri üzerine Bakanlıkça birer yılı geçmemek üzere en çok iki kere ek süre verilebilir" cümlesi eklenmek suretiyle haklı gerekçelerin varlığı halinde ek süre verilebileceği belirtilmiştir.

Anonim Şirketlerin elektronik genel kurul sistemine ilişkin Tebliğ değişikliği ile;

  • 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sitemi Hakkında Tebliğin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan "daha kısa" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha uzun" ibaresi eklenmiştir.
  • Bu itibarla; Şirketler, kendilerinin kuracakları Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin; Tebliğ, Yönetmelik ve Kanun hükümlerine uygunluğunu tespit ettirmek üzere yetkilendirilmiş şirketlerden alacakları "Teknik Raporları", Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre üç yılda bir yenileyeceklerdir. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, bu Teknik Raporun daha kısa veya daha uzun bir sürede de alınmasını isteyebilecektir.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ulaşmak için Tıklayınız.

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sitemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ulaşmak için Tıklayınız.
 

Bilgilerinize sunulur
Saygılarımızla, 
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.