Hukuk Sirküleri 03 : 7099 Sayılı Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 03 : 7099 Sayılı Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ
SİRKÜLER TARİHİ : 16.03.2018
SİRKÜLER NO : 2018/03
 
 
7099 SAYILI TORBA YASA İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU,
6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU VE
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 
10/03/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Yasa ile birçok kanununda değişiklik yapılmış olup işbu sirkülerimizde 13.01.2011 tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Torba Yasa ile getirilen düzenlemelere yer verilmiştir.
A. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
6102 sayılı Kanun kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir:
• İMZA BEYANI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇIKARTILABİLECEKTİR.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile “…….imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir” şeklinde düzenlenmiş olup şirket  kuruluş işlemlerinde  verilecek  imza  beyanının  herhangi  bir  ticaret  sicili  müdürlüğünde yetkilendirilmiş  personelin  huzurunda  yazılı  beyanda  bulunmak   suretiyle   verilmesi hüküm altına alınmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. 
• ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARINDA DEFTER TASDİKLERİ SADECE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAKTIR.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde yapılan değişiklik ile “Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.” şeklinde düzenlenmiş olup bu değişiklik sonrası Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin kuruluş aşamasında fiziki ortamda tutacakları defterlerin açılış onaylarının sadece Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylece, Anonim ve Limited Şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanmıştır. 
• ORGAN TEMSİLCİSİ, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ VE KURUMSAL TEMSİLCİ DÜZENLEMELERİ YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Organ Temsilcisini, Bağımsız Temsilciyi ve Kurumsal Temsilciyi düzenleme altına aldığı 428’inci madde ve bu maddeye paralel düzenleme içeren 430’uncu ve 431’inci maddeler, Şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçilmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 
• LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket başlıklı bölümünde yer alan 575, 585 ve 587. maddelerde yapılan aşağıdaki değişiklikler 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir;
“Şirket Sözleşmesi” başlıklı 575. maddede yapılan değişiklik ile Şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve Şirket sözleşmesinin kurucular tarafından Ticaret Sicil Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir. 
“Kurulma Anı” başlıklı 585. maddede yapılan değişiklik ile 6102 sayılı Kanunun 585’inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiş ve 575. maddeye paralel bir düzenleme getirilmiştir. 6102 sayılı Kanunun 585’inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.” cümlesi eklenmiş ve böylece Limited Şirketler açısından nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır.
“Tescil ve İlan” başlıklı 587. maddede yapılan değişiklik ile Şirket sözleşmesinin imzalanmasında noter şartı kaldırılmış ve Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir.
 
B. 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
 
5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir: 
“İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek şirket kuruluşunun Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi halinde bu bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılacağı ve ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 
“Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100’üncü maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek; Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş saymaya, Kanun’un uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılınmıştır.
C. 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
 
6750 sayılı Kanun kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir:
“Rehin Kapsamı” başlıklı 7. madde ile rehnin kapsamı genişletilmiş ve taşınır varlığının gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar da rehin kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca; bir üretim sürecinin, kullanıldığı taşınır varlıklarla birlikte rehnedilmesi halinde rehnin, üretim sürecinde ve sonucunda gerçekleşecek olan alacak üzerinde, aynı oranda ve sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılacağı ve taşınır üzerinde rehin olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyiniyetli üçüncü kişilerin iyiniyetinin korunacağı hüküm altına alınmıştır. 
“Öncelik Hakkı” başlıklı 11. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan; “Birleşen veya karışan varlıklar üzerindeki rehin hakları, varlığın birleşme ve karışmadan önceki durumuyla aynı önceliğe sahiptir. Birleşen veya karışan varlıklar aynı dereceye sahip olmaları durumunda tescil anı dikkate alınır.” şeklindeki düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Alacağın Son Bulması” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, rehin alacaklısının, alacağın son bulduğu tarihten itibaren tabi olduğu hukuka göre eğer yabancı hukuka tabi ise 30 gün Türk Hukukuna tabi ise 15 günlük alacağının son bulduğu bildirimini yapma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Eski düzenlemede üç iş günü olarak düzenlenen bu bildirim bundan böyle rehin alacaklısının tabi olduğu hukuka göre 30 veya 15 günlük süre içerisinde yapılabilecektir. 
 
7099 sayılı yasaya ulaşmak için tıklayınız
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla, 
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş