Hukuk Sirkuleri 15:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Hukuk Sirkuleri 15:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)


Hukuk Sirkuleri 15:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/15

 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

 

Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir.

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi hükmü ile Anonim, Limited Ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler için zorunlu kılınan KEP ile yazışmaların elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmakta ve kurumlara, yasal tebligatları da elektronik olarak alma kolaylığı sunulmaktadır.

 

TTK'nın 1525'nci maddesi düzenlemesi uyarınca; tarafların açıkça anlaşmaları şartıyla, ihbar, ihtar, itiraz ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

 

25.08.2011 tarihli Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15'nci maddesine göre KEP sistemi üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak oluşturulan kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine göre, sistemi kullanmak zorunda olan muhatapların, kayıtlı elektronik posta adreslerini, kurumlara bildirmeleri zorunlu olup isteğe bağlı olarak KEP kullananların kayıtlı posta adreslerini tebligat çıkarmaya yetkili mercilere bildirmesi gerekmektedir. (Bu hususa ilişkin olan ayrıntılı açıklamalarımız için bknz. 22.01.2013 tarih ve 2013/01 no'lu Sirkülerimiz ile 31.01.2013 tarih ve 2013/02 no'lu Sirkülerimiz)

 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları :

 

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, bugün itibariyle Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre yetkilendirilmiş ve faaliyete geçen üç kuruluş bulunmakta olup aşağıda belirtilmiştir.

 

1-PTT           www.kep.gov.tr

2-TNB KEP    www.tnbkep.com.tr

3-TÜRK KEP  www.turkkep.com.tr

 

Yasal Düzenleme: Kayıtlı Elektronik Posta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile mevzuatımıza girmiş ve bu hususa istinaden aşağıda belirtilen tebliğ ve düzenlemeler kaleme alınmıştır :

- 25.08.2011 tarihli Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- 25.08.2011 tarihli Kayıtlı Elektronik Posta ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

- 16.05.2012 tarihli Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine ilişkin Tebliğ

- 06.06.2012 tarihli Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

- 19.01.2013 tarihli Elektronik Tebligat Yönetmeliği

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.