Hukuk Sirküleri 07 : 6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda

Hukuk Sirküleri 07 : 6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda


Hukuk Sirküleri 07 : 6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda
HUKUK SİRKÜLERİ
HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/07

6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda ve Borçlar Kanunu'nda 
Yapılan DeğişikliklerTorba Kanun niteliğindeki; "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28.03.2013 tarihinde kabul edilmek suretiyle 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kefalet sözleşmelerinde eşin rızasını öngören 584'ncü maddeye eklenen fıkra ile; Ticaret Siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için Eşin Rızası şartı kaldırmıştır.

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64'ncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi değiştirilmek suretiyle; Yevmiye defterlerinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna uzatılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı Ve Niteliklerini" düzenleyen 359'uncu maddesine eklenen 5. fıkra ile; Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye, Köy İle Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcilerinin yönetim kuruluna seçilebileceği belirtilmiş ve Yönetim Kurulu üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde, üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişinin yönetim kuruluna seçilebilmesi imkanı getirilmiştir. 

Yine 6102 sayılı Kanun'un 397'nci maddesine eklenen fıkralar ile; 397. maddeden yapılan atıfla, Bakanlar Kurulu Kararınca 398. madde kapsamında denetime tabi tutulmayan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları, bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriği ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır. İşbu fıkra kapsamında denetime tabi olduğu halde sözkonusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde olacaktır. 

"Denetçi Olabileceklerin" düzenlendiği 400. maddenin ikinci fıkrası değiştirilmek suretiyle "Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu"; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkili kılınmıştır. Böylece; uzun süre denetim gerçekleştirmiş olan denetçinin değiştirilme zorunluluğuna ilişkin fıkranın uygulamasındaki usul ve esasları düzenleme konusunda; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na yetki verilmiştir.

6102 sayılı Kanun'un Anonim Şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümlerinin Limited Şirketlere de uygulanacağını ifade eden 635'nci maddesinin birinci fırkasına eklenen ibare ile Limited Şirketler; 397'nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize,
Saygılarımızla.


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.