Hukuk Sirküleri 03 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

Hukuk Sirküleri 03 : Ticaret Sicil Yönetmeliği


Hukuk Sirküleri 03 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

 

HUKUK SİRKÜLER

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ   : 28.01.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/03

 

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği, 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde; Ticaret Sicil Müdürlükleri’nin kurulmasına ve işleyişine ilişkin hususlar haricinde Anonim Şirketler’in ve Limited Şirketler’in; Kuruluş işlemleri, sözleşme değişiklikleri, sermaye artırım ve azaltım işlemleri ile Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Tasfiye işlemlerine ilişkin tescil ve başvuru belgeleri hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde düzenlenen hususlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

 

Birinci Kısım        : Genel Hükümler

Birinci Bölüm      : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İkinci Bölüm        : Ticaret Sicil Müdürlüğünün Teşkilatı ve Denetimi

Üçüncü Bölüm    : Sicil Kayıtlarının Tutulması, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesi

 

İkinci Kısım         : Tescil Usulü

Birinci Bölüm      : Sicile Başvuru, Belgeler ve Zaman Unsurunun Belirlenmesi

İkinci Bölüm        : Tescile İlişkin Genel Hükümler

Üçüncü Bölüm    : İnceleme Yükümlülüğü, Tescil İsteğinin Reddi, Tescile Davet, Ceza ve Bildirim Yükümlülüğü

Dördüncü Bölüm : İtiraz, Geçici Tescil ve İlan

Beşinci Bölüm     : Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı

Altıncı Bölüm      : Ticari Temsilci ve Acente

 

Üçüncü Kısım     : Ticari İşletmelerin Tescili

Birinci Bölüm      : Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler

İkinci Bölüm        : Derneklere Ait Ticari İşletmeler

Üçüncü Bölüm    : Vakıflara Ait Ticari İşletmeler

Dördüncü Bölüm: Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu

 Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara Ait Ticari İşletmeler

Beşinci Bölüm     : Donatma İştiraki

 

Dördüncü Kısım  : Ticaret Şirketlerinin Tescili

Birinci Bölüm      : Kollektif ve Komandit Şirketler

İkinci Bölüm        : Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Üçüncü Bölüm    : Anonim Şirketler

Birinci Ayrım       : Kuruluş

İkinci Ayrım        : Genel Sözleşme Değişikliği

Üçüncü Ayrım     : Özel Sözleşme Değişikliği

Dördüncü Ayrım : Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler

Beşinci Ayrım      : Sona Erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye

Dördüncü Bölüm: Limited Şirketler

Birinci Ayrım       : Kuruluş ve Genel Sözleşme Değişiklikleri

İkinci Ayrım         : Özel Sözleşme Değişiklikleri

Üçüncü Ayrım     : Tek Ortaklı Limited Şirketler

Dördüncü Ayrım : Esas Sermaye Paylarının Geçici

Beşinci Ayrım      : Sona erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye

Beşinci Bölüm     : Şirketler Topluluğu

Altıncı Bölüm      : Anonim ve Limited Şirketler ile Şirketler Topluluğu Denetçileri

Yedinci Bölüm    : Kooperatifler

 

Beşinci Kısım     : Merkez Değişiklikleri ve Şube

Birinci Bölüm       : Merkez Değişikliği

Birinci Ayrım        : Türkiye İçinde Merkezin Değişmesi

İkinci Ayrım          : Yabancı Bir işletmenin Merkezinin Türkiye’ye Taşınması

Üçüncü Ayrım     : Türkiye’deki Bir Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması

İkinci Bölüm         : Şube

Birinci Ayrım       : Şube Tanımı ve Ünvanı

İkinci Ayrım         : Merkezler Türkiye’de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Tescili

Üçüncü Ayrım     : Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tescili

Dördüncü Ayrım : Merkez ile Şube Kayıtlarının İlişkilendirilmesi ve Şube Kaydının Silinmesi

 

Altıncı Kısım      : Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme

Birinci Bölüm      : Birleşme

İkinci Bölüm        : Bölünme

Üçüncü Bölüm     : Tür Değiştirme

Dördüncü Bölüm :Ticari İşletme ile İlgili Birleşme, Devir ve Tür Değiştirme

Yedinci Kısım      : İflas ve Konkordato

Birinci Bölüm       : İflas, Konkordato Mühleti Verilmesi ve Malvarlığının Terki Suretiyle

                                Konkordato Sözleşmesi

 

Ticaret Sicil Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.