SPK Sirküleri 2014/01 : Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

SPK Sirküleri 2014/01 : Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır


SPK Sirküleri 2014/01 : Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/01

 

Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş

Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve

Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

 

"Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Şöyle ki;

 

"Müdürlüklerce Kapsama Giren Şirket ve Kooperatiflerin Belirlenmesi" başlıklı 5. maddenin, birinci fıkrasının (b) bendi; "Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılanlar ile Bakanlığın başvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamış olan anonim ve limited şirketler" olarak değiştirilmiştir.

 

Böylece; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın başvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamış olan Anonim Ve Limited Şirketler de tebliğ kapsamına alınmıştır.

 

"Tasfiye İşlemlerine başlanmış Şirketler" başlıklı 14. maddeye eklenen 4'üncü fıkra ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın başvurusu üzerine mahkemece feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanan şirketlerin tasfiyesinin aşağıdaki şekilde yapılması öngörülmüştür:

 

a.Tasfiye memurunca yapılan çağrıya rağmen alacaklıların bir bildirimde bulunmaması ve şirketin herhangi bir mal varlığının olmaması ya da şirketin bilgi ve belgelerinin tasfiye memuruna verilmemesi veya bunlara tasfiye memurunca erişilememesi hallerinde durum Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın ünvan ticaret sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazatesi'nde ilan edilir.

 

b.Tasfiye memurunca hazırlanan bilançoya göre şirket borçlarının varlığından fazla olması halinde, durum tasfiye memuru tarafından derhal alacaklılara bildirilir. Yapılacak bildirimde, şirketin iflas yoluyla tasfiyesine karar verilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde alacaklıların mahkemeye başvurmaları ve bu başvurunun yapıldığının kendisine bildirilmesi istenir. Bu süre içinde mahkemeye müracaat edildiğinin bildirilmemesi halinde ise, tasfiye memurunun başvurusu üzerine şirket veya kooperatifin ünvanı Ticaret Sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

 

-Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

 

-Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.