Hukuk Sirküleri 2014/03 : Ticari Unvanları Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Hukuk Sirküleri 2014/03 : Ticari Unvanları Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2014
HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/03

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Ticaret Unvanları HakkındaTebliğ" yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri kapsamaktadır. Buna gore aşağıdaki kararlar alınmıştır;

(i)   İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilecektir.

(ii)  Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamayacaktır.

(iii)  Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamayacak, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemeyecektir.

(iv) Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilecek,  bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmayacaktır.

(v)  Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunlu olacak, işletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamayacak ve başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında "holding" ibaresine yer verilmesi zorunlu olacaktır.

(vi)  Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekecektir.

(vii)  Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamayacaktır. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilecektir.

(viii) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.

Ayrıca (i) bir ticaret unvanı, Türkiye'nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemeyecek, (ii) daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemeyecek, (iii) daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilecek ve (iv) daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemeyecektir.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.