Sirküler 06 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Sirküler 06 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2021

SİRKÜLER NO : 2021/06

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklikler Yapılmıştır

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olup, yayımlanan yeni yönetmelikle 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin “Hazır Bulunanlar Listesi” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin; 6362 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanacağı ve söz konusu listenin yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Hamiline yazılı pay senedi sahiplerininMerkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilecekleri düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe geçici 3. madde olarak eklenen “Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahipleri İçin Geçiş Hükmü” başlıklı madde ile, 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranların, Kanun’un geçici 14’üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil edeceği ve hamiline yazılı pay senedi sahibinin; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalayacağı hüküm altına alınmıştır.

29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.