Sirküler 05 : Kambiyo Senetlerine İlişkin Yapılacak İbraz İşlemleri, İcra Ve İflas Takipleri 31.05.2021 Tarihi Sonrasına Ertelenmiştir

Sirküler 05 : Kambiyo Senetlerine İlişkin Yapılacak İbraz İşlemleri, İcra Ve İflas Takipleri 31.05.2021 Tarihi Sonrasına Ertelenmiştir

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021

SİRKÜLER NO : 2021/05 

 

KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN YAPILACAK İBRAZ İŞLEMLERİ, İCRA ve İFLAS TAKİPLERİ

31.05.2021 TARİHİ SONRASINA ERTELENMİŞTİR

7318 Vergi Usul Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasin Dair Kanun 30/04/2021 tarih, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır(“7318 Sayılı Kanun”)

Yayımlanan 7318 Sayılı Kanun’un 15. maddesinde; 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna geçici 3. madde eklenerek Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

 •    İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği,
 •   30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin duracağı,
 •   10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamacağı

düzenlenmiştir.

Anılan hükmün gerekçesinde, tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz  etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini  planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu  idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna  kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda,T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 30.04.2021 tarihli Duyurusu (“30.04.2021 tarihli Duyuru”) kapsamında; ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiği bildirilerek bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapıldığı duyurulmuştur.

Ayrıca; 7318 Sayılı Kanun’un yukarıda anılan 15’inci maddesiyle 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 30.04.2021 tarihli ve Mükerrer 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (“30.04.2021 Tarihli Tebliğ”)

30.04.2021 Tarihli Tebliğ hükümleri ile;

 • 7226 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi ile Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği.
 •    Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı,
 •   Söz konusu düzenlemeyle Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlandığı,

belirtilerek ayrıca 7226 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi kapsamında;

 •   İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerektiği,
 •   İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işleminin yapılmayacağı,
 • 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği 
  açıklanmıştır..

7318 sayılı Kanuna ulaşmak ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 30.04.2021 tarihli Duyuru’suna ulaşmak için tıklayınız.

30.04.2021 Tarihli Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.