Sirküler 03 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Sirküler 03 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/03

 

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

Kuruluş aşamasında sözleşmenin Ticaret Sicil Müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (“06.12.2016 tarihli Tebliğ”) 06.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüğüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“13.03.2018 Tarihli Tebliğ”) ile ve yine daha sonra 17.04.2018 tarih ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“17.04.2018 Tarihli Tebliğ”) ile 06.12.2016 tarihli Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştı.

20.02.2021 tarihinde 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“20.02.2021 tarihli Tebliğ”) ile yine 06.12.2016 tarihli Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmış olup 20.02.2021 tarihli Tebliğ, yayımlandığı 20.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

20.02.2021 tarihli Tebliğ’in 3’üncü maddesi ile 06.12.2016 tarihli Tebliğ’in 12’nci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında;

 

- Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir imza yetkililerinin imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilecektir.

- İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilebilecektir.

- Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı ise, o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenecektir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekli olacaktır.

- Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca müdürlükte düzenlenecektir. Bu itibarla, limited şirket kuruluş tescillerinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde imza beyannamesi, noterlerde düzenlenemeyecektir.

06.12.2016 tarihli Tebliğ’in 13’üncü maddesinden sonra gelmek üzere, 13.03.2018 tarihli Tebliğ’in 9. maddesi ile eklenen 13/A maddesinde 20.02.2021 tarihli Tebliğ’in 5’inci maddesi ile yapılan değişiklik kapsamında, imza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

- Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir imza yetkililerinin aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde, ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek olmayacaktır.

  • Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek olmayacaktır.

- Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir.

- Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi durumunda da ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek olmayacaktır.

- Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek olmayacaktır.

 

20.02.2021 tarihli Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

17.04.2018 tarihli Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

13.03.2018 tarihli Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

06.12.2016 tarihliğ Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.