Hukuk Sirküleri 2016/01:Torba Yasa İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 2016/01:Torba Yasa İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler


Hukuk Sirküleri 2016/01:Torba Yasa İle 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.08.2016

SİRKÜLER NO       : 2016/01

TORBA YASA İLE  2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

(6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9/8/2016 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Yayımlanan Torba yasa ile birçok kanununda değişiklik yapılmıştır. İşbu sirkülerimizde 2004 Sayılı İcra İflas Kanununa Torba yasa ile getirilen düzenlemeler özetlenmektedir.

 I.       2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NA ilişkin değişikler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:

     1.      İcra ve İflas Kanunu’nun “Sermaye şirketleri kooperatiflerin iflası” başlıklı 179. Maddesine getirilen değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

    Torba Kanunun 1’inci maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. Maddesinin;

Madde başlığı “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi” şeklinde değiştirilmiş,
Birinci fıkrası “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
İkinci fıkrası “İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
Üçüncü fıkra eklenerek “Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunludur.” şeklinde düzenleme getirilmiştir.
Dördüncü fıkrada, “Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması hâlinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
Beşinci fıkrada, “Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatma dâhil erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve madde metnine eklenmiştir. Getirilen düzenleme ile İflas erteleme davalarının son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede iflas erteleme davasının açılabilecektir. Mahkemeye verilecek liste ve belgelerin iflas ertelenmesi talebiyle sunulması gerekmekte olup iki haftalık kesin süre içerisinde tüm belgelerin tamamlanması zorunluluğu geitirilmiştir. Aksi halde, iflas erteleme talebi reddedilebileceği gibi, şirketin iflasına da karar verilebilecektir. İflas ertelenme süresi azami bir yıl olup bu süre bir yıl daha uzatılabilecektir. Mahkeme tarafından, iflas erteleme talebi üzerine verilecek nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicil müdürlüğüne bildirilir ve ilan olunur.  

- İşbu madde ile ilgili getirilen düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2.      İcra ve İflas Kanunu’nun “Erteleme tedbirleri” başlıklı 179/a Maddesine getirilen değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

Torba Kanunun 2’inci maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’nun “Erteleme tedbirleri” başlıklı 179/a. Maddesinin; 

Madde başlığı “Erteleme yargılaması” şeklinde değiştirilmiş,
Birinci fıkrası, “Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya da yönetim organı kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını veya tamamım onaylaması ve ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için, derhal, görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli sayıda kayyım atar.” şeklinde,
İkinci fıkrası “İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini İsteyebilecekleri belirtilir.” şeklinde,
Üçüncü fıkrası ”Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır; 179/b maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak ve toplam iflasın ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya kooperatif aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce başlatılmış takipleri durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.” şeklinde,
Dördüncü fıkrası ”İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü hâlinde aynı mahkemeye yapılacak itiraz üzerine verilecek kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca istinaf yoluna başvurulabilir.”şeklinde,
Beşinci fıkrası “Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de gösterecek şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verir.”şeklinde,
Altıncı fıkrası “Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir ve görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer. Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilir. Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.” şeklinde,
Yedinci fıkrası “Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir.” şeklinde,
Sekizinci fıkrası “Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verebilir.” şeklinde,
Dokuzuncu fıkrası “İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.” şeklinde,
Onuncu fıkrası “Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur ve şirket veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın ertelenmesine; şirket veya kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse erteleme talebi ile iflas davasımn reddine; aksi takdirde şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve madde metnine eklenmiştir. Getirilen düzenleme ile İflas erteleme davası sırasında Mahkeme şirketin veya kooperatifin malvarlığını korumak üzere gerekli tedbirleri alabilecektir. Amme alacakları doğrultusunda yapılan takiplerde dahil olmak üzere şirket veya kooperatif aleyhine takip yapılması yasaklanabilir, daha önceden yapılan takiplerde durdurulur. Takip yapılmoş alacaklar açısından, bu süreçte zamanaşımı ve hakdüşürücü süreler işlemez. İflas erteleme yargılaması sırasında verilecek kararlara HMK uyarınca istinaf yoluna başvurulabilecektir. 

-  İşbu madde ile ilgili getirilen düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3.   İcra ve İflas Kanunu’nun “Erteleme kararlarının etkileri” başlıklı 179/b Maddesine getirilen değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

Torba Kanunun 3’üncü maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’nun “Erteleme kararlarının etkileri” başlıklı 179/b. Maddesinin;

Madde başlığı “Erteleme kararları ve sonuçları” şeklinde değiştirilmiş,
Birinci fıkrası, “Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.”şeklinde,
Dördüncü fıkrası, “Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi hâlinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi verilebilir.” şeklinde
Beşinci fıkrası, “İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi uyarınca atanan kayyımın görevine devam etmesine karar verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilir. Kayyım, takvim yılının her üç aylık dönem sonu itibarıyla şirketin projeye uygun olarak iyileşme gösterip göstermediğim mahkemeye rapor eder. Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal rapor etmekle yükümlüdür.” şeklinde
Altıncı fıkrası, “Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan borca batıklığın devam ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir.” şeklinde
Yedinci fıkrası, “Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan şirketin veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının reddine karar verir.” şeklinde,
Sekizinci fıkrası, “İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve madde metnine eklenmiştir. Getirilen düzenleme ile İflas erteleme davaları mahkemece uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatabilecektir. Mahkeme uygun gördüğü takdirde yeni kayyım atayabileceği gibi, yeni bir bilirkişi raporu aldırılması yoluna gidebilecektir.  Mahkeme tarafından, iflas erteleme talebi üzerine verilecek nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicil müdürlüğüne bildirilir ve ilan olunur. 

-  İşbu madde ile ilgili getirilen düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 4.   İcra ve İflas Kanunu’na eklenen 179/c Maddesi aşağıda belirtilmektedir:

Torba Kanunun 4’üncü maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’na 179/c Maddesi eklenmiştir. Madde metni aşağıdaki şekildedir.

“İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması hâlinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir."

Getirilen düzenleme ile İflas erteleme davalarında; Mahkemece verilen nihai karara karşı borçlu şirket ya da alacaklı tarafından karar tebliğinden başlamak üzere, diğer ilgililer açısından ise ilandan itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvuru yapılabilecektir. Bölge adliye mahkemeleri kararları ise 10 gün içinde Yargıtay nezdinden temyiz edilebilecektir.    

-  İşbu madde ile ilgili getirilen düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5. İcra ve İflas Kanunu’nun  “ADİ KONKORDATO” bölümünün 287. Maddesine getirilen değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Torba Kanunun 5’üncü maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’na 287. Maddesi 8. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konkordatonun tasdiki yargılaması mühlet içinde bitirilememişse asliye ticaret mahkemesi, komiserin gerekçeli raporunu da dikkate alarak, mühletin bitiminden sonraki dönem için geçerli olmak üzere borçluya karşı evvelce

başlatılmış olan takiplerin durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılmamasına karar verebilir.”

-  İşbu madde ile ilgili getirilen düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

     6.  İcra ve İflas Kanunu’na eklenen Geçici Onikinci Maddesi aşağıda belirtilmektedir:

Torba Kanunun 6’inci maddesiyle, İcra ve İflas Kanunu’na Geçici 12. Madde eklenmiştir. Madde metni aşağıdaki şekildedir.

“Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan iflasın ertelenmesi talepleri hakkında uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan uzatma talebi hakkında verilecek karar da iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş karara ilişkin kanun yoluna tabidir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalarda kayyım olarak atanan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilir. Üçten fazla dosyada görevi devam eden kayyımlara yeni görev verilmez.”

-  İşbu madde ile ilgili getirilen düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6728 Sayılı Yasa’ya  ulaşmak için tıklayınız . 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.