Denetim Sirküleri 04: Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporlari

Denetim Sirküleri 04: Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporlari

DENETİM SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2018

SİRKÜLER NO : 2018/04
 

HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI

 (21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

21.12.2018 tarih 30632(M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları" standardı yayınlanmıştır.

1- Giriş

Bu Güvence Denetimi Standardı (GDS), -finansal raporlamayla ilişkili olduğu içinhizmet alan işletmenin iç kontrolüyle ilgili olma ihtimali bulunan bir hizmeti sağlayan hizmet kuruluşundaki kontroller hakkında, hizmet alan işletmenin ve onun denetçilerinin kullanımına yönelik bir rapor sunmak amacıyla denetçi tarafından yürütülen güvence denetimlerini düzenler. GDS 3402 uyarınca hazırlanan raporlar BDS 4022 açısından uygun kanıt sağlayabilir olduğundan, bu GDS, BDS 402’yi tamamlayıcı niteliktedir

2- Kapsam

Bu GDS yalnızca, hizmet kuruluşunun, kontrollerin uygun tasarımından sorumlu olduğu veya buna ilişkin bir beyanda bulunabildiği durumlarda uygulanır. Bu GDS aşağıdakilere yönelik güvence denetimlerini düzenlememektedir:

  1. Bir hizmet kuruluşundaki kontrollerin sadece, tanımlanan şekilde işleyip işlemediğine yönelik raporlama yapılması veya
  2. Hizmet alan işletmelerin -finansal raporlamayla ilişkili olduğu için- iç kontrolüyle ilgili olma ihtimali bulunan bir hizmetle ilgili olmayan hizmet kuruluşundaki kontroller (örneğin hizmet alan işletmelerin üretimini veya kalite kontrolünü etkileyen kontroller) hakkında raporlama yapılması.

Bununla birlikte bu GDS, GDS 3000 kapsamında yürütülen bu tür denetimler için rehberlik sağlar.

3- Yürürlülük

Bu GDS, 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayacak dönemlerin güvence denetimlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- Amaç

Hizmet kuruluşu denetçisinin amaçları:

  1. Uygun kıstaslara dayanarak, tüm önemli yönleriyle, aşağıdaki hususlara ilişkin makul güvence elde etmektir:
  2. Hizmet kuruluşunun sistem tanımının, belirlenen dönem boyunca (veya 1 inci tip raporun söz konusu olması durumunda belirlenen tarihte) tasarlandığı ve uygulandığı şekilde sistemi gerçeğe uygun bir biçimde sunup sunmadığı,
  3. Hizmet kuruluşunun sistem tanımında belirtilen kontrol amaçlarıyla ilgili kontrollerin, belirlenen dönem boyunca (veya 1 inci tip raporun söz konusu olması durumunda belirlenen tarihte) uygun bir şekilde tasarlanmış olup olmadığı,
  4. Denetimin kapsamına dâhil edildiği durumlarda, belirlenen dönem boyunca hizmet kuruluşunun sistem tanımında belirtilen kontrol amaçlarına ulaşıldığına ilişkin makul güvence sağlamak için kontrollerin etkin şekilde işleyip işlemediği.
  5. Hizmet kuruluşu denetçisinin bulguları çerçevesinde (a) bendindeki hususları raporlamaktır.

" (GDS) 3402 “Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları" standardına ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş