Bankacılık sektörü, hızlı ekonomik büyüme ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır. Bankalar sadece parasal kontrol için bir kanal olmayıp, ekonominin yeniden yapılanmasında ve uzun dönemli sürdürülebilir makroekonomik istikrarın sağlanmasında, etkili olan kurumlardır. Mali sistem içinde bu denli önemli bir role sahip olan bankacılık sektörünün, iktisadi sistemle etkileşimini açık ve net biçimde ortaya koyabilmesi ve sağlıklı bir yapıda işleyebilmesi gerekmektedir.

Türk bankacılık sistemi, finans sektöründeki değişimin ışığı altında ciddi ve köklü değişikliklerle bugünkü şeklini almıştır. Dinamik bir yapıya sahip olan ve bunun neticesinde sürekli değişen bankacılık mevzuatı, halka arzların sürekli artması, denetim sistemi çerçevesinde denetim metodolojisinin, denetim standartlarının ve denetim bulgularının yer alacağı raporlar ile bu raporlara ait dispozisyonların gözden geçirilmesi sureti ile köklü adımlar atılmaktadır. 

Türk bankacılık sektörü, bugün gerek mali, gerekse kurumsal yapıları itibariyle gözardı edilemeyecek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bu olumlu gelişmelere rağmen, Türk bankacılık sektörünün gelişimini etkileyen bazı olumsuzluklarında mevcut olduğu bilinen bir gerçektir. Bankalar, yaptıkları iş gereği yoğun risklerle yaşamak zorunda olan kuruluşlardır. Bankacılık sektöründe yaşanan riskler, her ülkede, her dönemde kaçınılmaz olarak yaşanabilir. Zira finansal piyasalar var olduğu sürece, risk unsuru sistem içerisinde varlığını sürdürecektir. Ancak bu aşamada önemli olan risklerin doğru tanımlanıp, yönetilmesi olmaktadır. Banka üst yönetimleri, kurumsal olarak alınan riskler hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve riskin yönetilmesi için gerekli sistemlere sahip olmalıdırlar. Böylece piyasada oluşacak risklerin zararları, bankacılık sektörünü en alt düzeyde etkileyecek ve oluşacak krizlerin zararları minimuma inecektir.

Türk bankacılık sektörünün başlangıcından günümüze, özellikle 1980 sonrası uygulamaya konulan reform politikaları sonrasında, sektörün karşılaştığı başlıca temel sorunlar; ekonomik istikrarsızlık, mali riskler, yüksek kaynak maliyeti, haksız rekabet koşulları, teknolojideki hızlı gelişmeler, özkaynakların yetersizliği ve yeniden yapılanma sorunları şeklinde sıralanabilir.

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

Bankacılık ekibimiz müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde yapılanmış olup, tüm dünyada ve oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren global ekibimizle oldukça etkin bir iletişim ağına sahiptir.

Güreli  Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi yapma yetkisini alan sınırlı sayıdaki denetim şirketlerinden bir tanesidir.

Sektördeki temel hizmetlerimiz: 

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim