Pratik Bilgiler

A+ A-

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin YMM’lere tam tasdik yaptırılması zorunlu değildir.

30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No'lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, "A Kapsam" başlığı altında;

"Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini"diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler."

29 No'lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;

"18 sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca "mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir." ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunlu

İşlemleriyle İlgili Hadler:

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 2004 yılı rakamları açıklanmıştır. İzlenen yıllar dikkate alınarak yeniden değerleme oranlarınca artırılır.

2019 Takvim yılı için 2018 Yılı Yeniden Değerleme oranı olan % 23,73’e göre artırılmış değerler aşağıdaki gibidir.

 

1. 1 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, (2018 Yılı her ay için) 559.000.- Türk Lirası

 

2. 5 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 290.836.-Türk Lirası,

 

3. 6 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi

Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2018 Yılı her ay için) 559.000.- Türk Lirası

 

4. 8 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde (2018 Yılı her ay için) 559.000.- Türk Lirası

 

5. 9 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iadeişlemlerinde (2018 Yılı her ay için) 1.122.220- Türk Lirası,

 

6. 15 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2018 Yılı her ay için) 143.694.- Türk Lirası,

 

7. 19 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2018 Yılı her ay için) 559.000.- Türk Lirası