Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARI

YÖNETMELİĞİ (SHY-YDK)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nin adı “Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adına, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen yeterlik belgesi gerektiren personel ve işletmelerin iş ve işlemleri ile inceleme ve denetimlerini yapacak olan bağımsız denetim kuruluşları ve gerçek kişiler ile Genel Müdürlüğün görev sahasındaki iş ve işlemlerin yapılmasında görev alacak teknik gözetim, sertifikasyon ve müşavirlik kuruluşları ve gerçek kişilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2920 sayılı Kanun ile 5431 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen işletmeleri, Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen uzmanlığı kabul edilmiş yerli ve yabancı gerçek kişileri, bağımsız denetim kuruluşlarını, teknik gözetim, sertifikasyon ve müşavirlik kuruluşları ile bu işletme ve kuruluşlarda görev alan ilgili personeli ve havacılık faaliyetlerini kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Teknik gözetim, sertifikasyon ve müşavirlik kuruluşu: Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yayımlanan düzenlemeler çerçevesinde teknik, sertifikasyon ve uzmanlık gerektiren çalışmaları yapmaya Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kuruluşları,

ğ) Uzman Müşavir: Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda teknik, sertifikasyon ve uzmanlık gerektiren çalışmaları yapmaya Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş yerli veya yabancı gerçek kişileri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ek 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Teknik gözetim, sertifikasyon ve müşavirlik kuruluşlarının yetkilendirilmesi

EK MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük, ihtiyaç oluşması halinde görev sahası ile ilgili olmak kaydıyla konularında yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerden sertifikasyon, teknik gözetim, müşavirlik ve uzmanlık hizmeti alabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin alınacağı gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, ilgili daire başkanının başkanlığında oluşturulacak en az 3 kişilik komisyonun önerisi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır ve aynı usul ile kaldırılır. Yetkilendirmede, yetkinlik, bağımsızlık ve kamu etik ilkelerine uygunluk kriterleri tam olarak aranır. Bunlara dair usul ve esaslar, Genel Müdürlük tarafından konularına göre ayrıca belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden duyurulur.

(4) Bu madde kapsamındaki yetkilendirmeler, Genel Müdürlüğün ücret tarifesinde belirlenen ücretler karşılığında yapılır.

(5) Yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler, üçüncü kişi ve kuruluşlar adına da mevcut kapasiteleri kapsamında hizmet verebilirler. Bu durumda verilecek hizmetin bir sözleşme ile bağlanması ve Genel Müdürlüğe beyan edilmesi gerekir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/4/2012

28255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2013

28529

2-

27/2/2015

29280