Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde, Defterlerin Kapanış Onayları

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde, Defterlerin Kapanış Onayları

Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulan defterlerden yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabidir. Kapanış onayına tabi defterler ile onay zamanına ilişkin düzenleme Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede yapılan düzenlemeye göre, yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin ise izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar kapanış tasdiklerinin yapılması gerekmektedir.

Tebliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında Vergi Usul Kanunu’nun 13. ve 15. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onaylarının zamanı belirlenmiştir. Söz konusu süre mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar iken, 30.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile bu süre bir ay uzatılarak, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme Tebliğin yayımı tarihi olan 30.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Tebliğin ilgili maddesinin değişiklikten sonraki hali aşağıdaki yer almaktadır.

Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli

MADDE 15 –(1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir