Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2017/2)

Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2017/2)

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN

HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 2014/3)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 2017/2)

MADDE 1 – 18/9/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, onuncu fıkrasının (ı) bendi ve onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Isı geri kazanım sistemli, gaz türbinli sisteme sahip olanlar için; yüzde yetmiş beş ve üzeri verim ve 0,70 ve daha az elektrik/ısı oranı.

e) İçten yanmalı motorlu sisteme sahip olanlar için; yüzde yetmiş beş ve üzeri verim ve 1,50 ve daha az elektrik/ısı oranı.”

“ı) Tasarım veya en az son oniki aylık süre içindeki en az üçbin saatlik üretim, tüketim ve benzeri işletme bilgileri.”

“(12) Genel Müdürlük gerek görmesi halinde, bu Tebliğ kapsamında verim belgesi verilen kojenerasyonların verimliliklerini işletme aşamasında yerinde yapacağı ölçüm, inceleme ve kontrol çalışmaları ile test eder veya ettirir. Kojenerasyonun verim testleri, en az son oniki aylık süre içindeki en az üçbin saatlik işletme dönemi boyunca işletme sahibi tarafından yapılan ölçümler, tutulan kayıtlar da dikkate alınmak suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan testler ve kontroller neticesinde verim belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden bilgi ve beyanlarında, birincil enerji kaynağı tasarrufu, verim ve elektrik/ısı oranı değerlerinin bu Tebliğ ile belirlenen sınır değerlere göre uygunsuz olduğu görülen kojenerasyon için düzenlenen verim belgesi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir ve bu durum EPDK’ya ve belge sahibine yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tasarım aşamasında kojenerasyon ünitesinin yıllık elektrik veya mekanik güç enerjisinin yıllık yararlı ısı enerjisine oranı bilinmiyorsa, üretilecek yıllık elektrik enerjisinin hesaplanmasında aşağıdaki tabloda verilen oranlar kullanılır.

                                                                                                                        Elektrik-Mekanik Güç/Isı

Sistem Tipi                                                                                                                  Oranı (C)

Isı geri kazanımlı, gaz türbinli kombine çevrim sistemleri                                                 0,95

Karşı basınçlı, buhar türbinli sistemler                                                                               0,45

Ara buhar çekilen, kondense buhar türbinli sistemler                                                        0,45

Isı geri kazanımlı, gaz türbinli sistemler                                                                             0,70

İçten yanmalı motorlu sistemler                                                                                   1,50 ve altı”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Değerlendirme süreci devam eden başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi almak üzere başvuru yapmış olanlardan değerlendirme süreci devam edenler bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.