Hurdaya Ayrılmış Araçların Motorlu Taşıt Vergisi ile Trafik Para Cezaları Borcu Siliniyor

Hurdaya Ayrılmış Araçların Motorlu Taşıt Vergisi ile Trafik Para Cezaları Borcu Siliniyor

8  seri  No’lu  Motorlu  Taşıtlar  Vergisi  Genel  Tebliğinde  7020  sayılı Kanun’un Geçici 1’nci maddesi kapsamında  Model  yılı  1997  veya  daha  eski  olan  motorlu  taşıtlarını  hurdaya  çıkarılmaları  durumunda  31/12/2018  tarihine  kadar  tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan  taşıtlara ait  motorlu  taşıtlar  vergilerinin  1/4'ünün  31/12/2018  tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden  vazgeçilmesine  konularında  açıklama  ve  düzenlemeler  yer almıştır. Madde hükmünde taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.