Borca Batıklık Ve İyileştirme Projesi

Borca Batıklık Ve İyileştirme Projesi

Türk Ticaret Kanununda iflasın ertelenmesi 376 ncı ve 377 nci, İcra ve İflas Kanununda  179-179-a ve 179-b maddelerinde yer almaktadır.

kanun maddeleri incelendiğinde iflasın ertelenmesinin iki şartı vardır.

Talepde bulunan sermaye şirketin;

·         Borca batık olması,

·         Mali durumunun iyileşmesi umudunun olması,

 

Borca batıklık

şirket aktiflerinin, şirket borçlarını karşılamaması olarak tanımlanabilir. şirket özvarlığının eksi(-) ye düşmesi demektir.

TTK nun 376 ncı maddesine göre her ne kadar şirket özvarlığı eksi(-) değilse de, şirketin borca batık bulunduğu şüphesi uyandıran işaretler varsa muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartılacağı belirtilmektedir.

şirketin son yıl bilançosunda özvarlığı (-) değilse  zor durumda olduğu ve borçlarını ödemekte zorlandığını görülüyorsa, yönetim kurulu yetkilileri  tarafından ara bilanço çıkartır.

Ara bilançoda dikkat edilmesi gereken husus, şirketin nakitleri ile paraya çevrilebilir varlıklarının muhtemel satış fiyatlarının doğru şekilde tespitinin yapılmasıdır.

Pasif hesaplarda muaccel hale gelip gelmediği, uzun vadeli ya da kısa vadeli olup olmadığına bakılmaksızın tüm borçların dikkate alınması gerekmektedir.

Paraya çevrilmesi mümkün olan varlıklar toplamı ile tüm borçlarının karşılaştırılması neticesinde varlık toplamı, borç toplamından az ise borca batıklıktan söz edilecektir.

İyileştirme Projesi

 

İflasının ertelenmesi için borca batıklık şartını sağlayan şirketin mali durumunun iyileştirilmesi  amaçlanır.

Şirketin mali durumun iyileşmesi yönünde olumlu durum olması halinde şirketin uyumlu bir projeyi mahkemeye sunması gerekir. Borca batıklık bilançosu anlık olup statik olarak değerlendirilirken, iyileştirme projesi ise dinamik özelliklidir ve ciro, maliyet, kar tahminlerine dayandırılmalı ve bu proje çalışması somut verilerle yapılmalıdır.

Alınacak tedbirler ile iyileşmenin ne kadar sürede, nasıl gerçekleştirileceği somut bilgi ve belgelerle anlatılmalıdır.

İyileştirme projesinde, iflasın ertelenmesi süresi içerisinde yeterli nakde sahip olunacağı ve iyileştirme projesinde bulunması gereken asgari bilgiler şöyle sıralanabilir;

·         Şirket hakkında genel bilgiler,

·         Projenin oluşturulmasında dikkate alınan ticari verilerin belirtilmesi,

·         Borç ödemeye yönelik planların ortaya konulması,

·         Alacaklıların haklarının korunması koşulu nedeniyle alacakların eline geçmesi muhtemel değerlerin gösterilmesi,

·          varsayımların belirtilmesi, iyi ve kötü durum senaryolarının oluşturulması,

 

Şirketin, borca batıklıktan kurtulması için aktif-pasif değerlerinden  aktiflerinin artırılması, borçlarının azaltılması yönünde ve geleceğe yönelik öngörülerin, üretim, satış, pazarlama, dağıtım, yatırım ve yatırımların yenilenmesi , istikrarlı yönetimsel kararların alınması konularını içerecek şekilde hazırlıkların yapılarak istikrarlı bir iyileştirme projesi ile borca batıklıktan kurtulma amacında olmalıdır.