A. Hüsnü Güreli'nin Mesaji
A.Hüsnü Güreli Ülkemizin sürekli içinde olduğu ekonomik, politik ve sosyal alanlar daki dinamik sürecin yarattığı fırsat ve imkanlar kadar, tehlikeler ve zorluklar da iş çevrelerini etkilemektedir. Bu süreç içerisinde doğru analiz ve tespit lerle, karşılaşılan sorunların çözümün de, bilgi birikimi...
Hakkımızda
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş 1984 yılında yönetici ortağımız Sn. A. Hüsnü Güreli tarafından kurulmuş ve kısa sürede müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunarak en büyük yerel yeminli mali müşavirlik firmalarından biri olmuştur. Bu süreç, uluslararası arenada söz sahibi olan uluslararası danışmanlık firmalarının dikkatini çekmiş.
Sirkuler
0 E-Bülten Üyeliği

Günümüz dünyası, birçok bakımdan hızlı dönüşümler yaşamaktadır. Teknolojide, ekonomide, yerel ve uluslararası kanundaki değişiklikler iş dünyasını da derinden etkilemektedir.

 

Kurumsallaşma kültürü ve uzmanlaşma Şirket yapılarını kökten değiştirmektedir. Karmaşık ve teknik işlemler, farklı coğrafi bölgelere dağılmış operasyonel faaliyetlerin takibi denetim hizmetini zorunlu hale getirmektedir.

 

 

Denetim hizmeti sürecindeki metodolojimiz

 

Hizmeti; konusunda uzman, bilgili, bağımsız, titiz profesyonellerin şirket içinde veya tamamen dışarıdan meslek mensupları tarafından verilen hizmet türüdür. Denetim Hizmetinin sağlıklı olması ancak denetim işlem ve faaliyetlerinin bilimsel esaslara, denetim standartlarına, etik kurallara uygun olarak, yeterli mesleki ehliyete sahip ‘yetkin ‘ kişiler tarafından, gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilerek yapılması ile sağlanır. Denetim Hizmeti ihtiyacı gittikçe artan bir oranda genişlemekte ve elbette ki denetim usul ve teknikleri de buna paralel olarak geliştirilmektedir.

 

Sürekli etkisini artıran globalleşme hareketi Denetim Hizmetinin başkalarını da ikna edecek şekilde yapılması gerektiğini ortaya koymakta ve bu Denetim Şirketleri ve Denetim firmaları ihtiyacını karşılamak için birtakım ulusal ve uluslararası kurumlar oluşmaktadır.

 

Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. olarak denetim yaklaşımımız finansal tabloların işlem döngülerine (transaction cycles) ayrıştırılarak incelenmesine dayanmaktadır. Baker Tilly International denetim metodolojisi risk içeren denetim unsurlarının tespitine dayalıdır. Bu metodoloji finansal tabloları meydana getiren ve birbirleriyle bağlantılı olan işlem ve bakiye topluluklarına, “işlem döngülerine” uygulanmaktadır. İşlem döngüleri denetlenen kuruluşun normal faaliyet sürecini, işlemlerin muhasebeleştirilmesi tekniği ile muhasebe ve kontrol sistemlerinin işlevselliğini yansıtmaktadır

 

Denetim firmaları

Bu çerçevede, gelir ve gider hesapları alakalı oldukları bilanço hesapları ile ilişkilendirilerek, hesaplar arası bağlantılar dikkate alınarak incelenmektedir. Denetim çalışması neticesinde ulaşılan denetçi görüşünün hatalı olabilmesi riskinin denetim süresince kontrol edilmesini sağlamaktadır. Denetim risk modeli değişik tür ve nitelikteki denetim kanıtlarının birleştirilerek birlikte incelenmesini mümkün kılar

 

Bu şekilde, denetim sürecinde, hata içerme ihtimali düşük olan ve önemli tutarları ihtiva etmeyen işlem döngüleri yerine, önemli hata içerme riski daha yüksek olabilecek işlem döngülerine daha fazla denetim zamanı tahsis edilebilmektedir. Bir işlem döngüsünün kritik olarak değerlendirilmesi, bir mali tablo kullanıcısını objektif olarak etkileyebilecek boyutta hata riskini içermesi ihtimali dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu şekilde, hata içeren işlem döngülerine ilişkin denetçi görüşü çevresel faktörler, kuruluşun yönetimi ile yapılan ön görüşme ve planlama sürecinde edinilen bilgi ve belgeler ile kuruluşun muhasebe sistemi ile iç kontrolleri hakkında edinilen bilgiler ışığında oluşturulmaktadır.

 

Bağımsız Denetim kuruluşların yönetimine doğru bilgi akışını sağlar

 

Bağımsız Denetim, bir kuruluş veya şirkete ait mali tabloların Vergi avukati, ait oldukları kuruluş veya şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun bir biçimde, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, muhasebe standartlarına ve yasal mevzuata uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığı hakkında güvenilir bir görüşe ulaşmaktır. Bağımsız Denetim de, denetçi tarafından mali tabloların güvenilirliğini ve doğruluğunu teyit etmek, hata ve yanlışları ortaya çıkarmak ve mali tablolar hakkında mantıksal bir çerçevede Bağımsız Denetim görüşü bildirmektir. Türkiye’de Halka açık şirketler, Bankalar, Leasing ve Faktöring Şirketleri ile Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği şirketlerde zorunludur..

 

Finansal Tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.

 

Bağımsız Denetim ‘den geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak Bağımsız Denetim ’den geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.

 

Türkiye’de Bağımsız Denetime ilişkin ilk yasal düzenlemeler 1987 yılında önce bankalar için daha sonra da sermaye piyasası için oluşturulmuştur. 1987 yılında 19 denetim şirketi bir araya gelerek “Bağımsız Denetim Derneğini” kurmuşlardır. Halka açık şirketler için ilk Bağımsız Denetim uygulaması 1989 yılında başlamıştır.

 

Zaman içerisinde Bağımsız Denetim firmaları, halka açık şirketler yanında, bankalar ve diğer finans kuruluşları, sigorta şirketleri ve enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketler içinde uygulanır hale gelmiştir. 1989 yılında yayınlanan 3568 sayılı Yasa ile denetim yapma görevi serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir.

 

SPK, Seri X ile başlayan düzenlemelerini bağımsız denetime tahsis etmiş ve söz konusu düzenlemeler ve Vergi Denetimi ile Türkiye’de denetim standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamıştır. SPK’nın özellikle Seri X, No:22 sayılı Tebliği, bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetimde uymaları gereken uluslararası denetim standartlarını site ekle ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kurulması 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı kanunun Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26.09.2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 02.11.2011 tarihli 28103 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır. Ayrıca 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk ticaret Kanunu kapsamlı içeriğiyle, ülkemizin ekonomik düzenine yeni bir soluk getirecektir

Seo by reknova.com xovilichter

Vergi Denetimi - Bağımsız Denetim - Vergi avukati